PHARMACOVIGILANCE


           Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek

           Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek je osnovni metod postmarketinškog praćenja leka koji dovodi do novih saznanja o njegovom bezbednosnom profilu.

           Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) je nadležna za praćenje neželjenih reakcija na lekove. Tako se u Republici Srbiji svi slučajevi
           neželjenih reakcija na lekove prikupljaju u ALIMS-u, odnosno njegovom Nacionalnom centru za farmakovigilancu (NCF).

           Neželjene reakcije ALIMS-u prijavljuju zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici i pacijenti (spontano prijavljivanje), nosioci dozvola za lekove i sponzori
           kliničkih ispitivanja.

           Spontano prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove

           Osnovni i najvažniji deo postmarketinškog praćenja bezbednosti lekova, odnosno kamen temeljac nacionalnog sistema farmakovigilance je spontano
           prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove. Spontano prijavljivanje podrazumeva dobrovoljno prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove u prometu od strane
           zdravstvenih radnika i pacijenata.

           Zdravstveni radnici su kroz svoju svakodnevnu profesionalnu praksu, u takvoj poziciji da mogu da identifikuju i prijavljuju neželjene reakcije na lekove u
           prometu. Stoga, zdravstveni radnici treba da prijavljuju neželjene reakcije i sumnju na njih, onda kada i ne postoje pouzdani dokazi o uzročno-posledičnoj
           povezanosti sa primenjenim lekom, u cilju zaštite zdravlja pacijenata.

           Efikasnost i uspeh nacionalnog programa praćenja bezbednosti lekova od trenutka njihovog stavljanja u promet direktno zavisi od aktivnog učešća
           zdravstvenih radnika u prijavljivanju suspektnih neželjenih reakcija. Spontano prijavljivanje potrebno je posmatrati kroz prizmu profesionalne i moralne
           odgovornosti, dok zdravstveni radnici svoje buduće napore treba da usmere ka intenziviranju prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove i integrisanju
           farmakovigilance u svoju profesionalnu praksu, kao deo rutinskih aktivnosti.

          Prijava neželjene reakcije na humani lek

          1. Zdravstveni radnici
          Poštovani zdravstveni radnici,
          Molimo Vas da prijavljujete sve neželjene reakcije na lekove za koje saznate od Vaših pacijenata.
          Vaše profesionalno angažovanje u ovoj oblasti, imaće značajnu ulogu u bezbednoj primeni lekova i zaštiti zdravlja pacijenata. Neka Vam ne bude teško           
          da popunite prijavu ili da nas pozovete telefonom, jer podaci koje ćete nam dati mogu biti značajni za bezbednu primenu lekova.
          Ukoliko Vam nedostaje neki podatak ili niste sigurni da je lek uzrokovao neželjeni događaj, nemojte odustati.
          Pošaljite prijavu, jer nisu neophodni svi podaci, a pri tom je dovoljno da samo sumnjate da je lek uzrokovao neželjeni događaj.

          Postupak prijave neželjene reakcije