Zaštita podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u MEDICOM DOO Šabac, Pocerska 3, MB07595166, PIB100126308, email:office@medicom.rs
JELENA STANIĆ, dipl pr
Pocerska 3, 15000 Šabac
email: jelena.stanic@medicom.rs
kontakt telefon: 015/311-004
MEDICOM DOO Šabac je kao rukovalac podataka o ličnosti, u cilju transparentne obrade podataka u dokumentu “Obaveštenje” sačinio obaveštenje za lica na koja se podaci odnose o osnovnim informacijama vezanim za obradu podataka o ličnosti, zaštitu podataka o ličnosti i prava lica na koje se podaci odnose.